Śledzenie konwersji:

regulamin

Regulamin

ogólne

  1.  Firma Bawaria- Trans zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby podróż przebiegła w sposób spokojny i bezpieczny.
  2.  Przewoźnik oferuje nieodpłatną pomoc przy obsłudze bagażu oraz pomoc przy wsiadaniu/wysiadaniu z pojazdu w trakcie całej podróży.

REZERWACJA

3. Rezerwacje przyjmowane są wyłącznie przez biuro firmy – drogą telefoniczną lub mailową..
4. Potwierdzenie rezerwacji jest obowiązkowe i  odbywa się drogą telefoniczną na dzień przed planowanym wyjazdem.
5. Pasażer może zarezerwować określone miejsca w pojeździe na czas trwania całej podróży – opcja jest płatna i wymaga wcześniejszego kontaktu telefonicznego z biurem.
6. Przewoźnik ma prawo odmówić przyjęcia rezerwacji Pasażerowi, który jest nietrzeźwy, po spożyciu środków odurzających lub zachowuje się agresywnie i nieprzyzwoicie.
7. Pasażer ma prawo anulować rezerwację i zmienić datę przejazdu. Można tego dokonać wyłącznie drogą telefoniczną z biurem firmy. Nie ma możliwości rezygnacji i anulacji rezerwacji bezpośrednio u kierowcy.
8. Brak kontaktu lub brak anulowania rezerwacji przez Klienta oznacza, że firma ma prawo na zachowanie pieniędzy wpłaconej na rzecz wyjazdu.

OPŁATY ZA PRZEJAZD

9. Termin oraz forma płatności ustalana jest podczas rezerwacji przejazdu.
10. W przypadku rezygnacji dokonujemy zwrotu należności (nie wliczając zaliczki wstępnej). W zależności od terminu rezygnacji przysługuje prawo do dokonania potrąceń następujących kwot:
a) powyżej 14 dni przed wyjazdem 10% wartości biletu
b) od 14 dni do 48 godzin przed wyjazdem 25% wartości biletu,
c) od 48 godzin do 24 godzin przed wyjazdem 50% wartości biletu,
d) poniżej 24 godzin przed wyjazdem 90 % wartości biletu.
11. Zwrotu dokonuje się na pisemny wniosek pasażera, przesłany na adres mailowy wraz numerem konta bankowego oraz danymi adresowymi, na który ma być dokonany zwrot.
12. Firma ma prawo do potrącenia 100% wartości biletu w przypadku braku obecności pasażera w dniu odjazdu, braku kontaktu z pasażerem w dniu przejazdu, lub gdy stan pasażera wskazuje na to, że jest pod wpływem środków odurzających i innych używek.
13. W cenie biletu można zabrać dwie walizki.

Podróż

14. W czasie podróży obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz używania środków odurzających.
15. Za zanieczyszczenia i uszkodzenia pojazdu przez Pasażera pobierana będzie opłata na rzecz kosztów czyszczenia pojazdu lub naprawy uszkodzonych części. W celu zabezpieczenia ściągalności tej kwoty kierowca może zatrzymać bagaż jako kaucję oraz zażądać pisemnego zobowiązania zapłaty Przewoźnikowi za wyrządzone szkody.

REKLAMACJE

16. Pasażer może składać skargi, reklamacje i wnioski w formie pisemnej na adres BAWARIA TRANS S.C. Piotr Czempik, Michał Buk, ul.Pyskowicka 36, 44-120 Bycina, NIP 9691623345 listem poleconym, drogą elektroniczną na wskazany adres: info@bawaria-trans.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie nie później niż w ciągu 1 roku od zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji (np. zrealizowania przewozu).
17. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię, nazwisko oraz adres pasażera
b) uzasadnienie reklamacji
c) kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego);
d) numer rachunku bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności
e) podpis uprawnionego lub podróżnego – w przypadku reklamacji wnoszonej w formie pisemnej.
18. Do reklamacji należy dołączyć potwierdzenie rezerwacji lub jego kopię (skan).
19.  Warunkiem rozpatrzenia reklamacji w przypadku uszkodzonego lub zagubionego bagażu jest otrzymanie pisemnego potwierdzenia uszkodzonego lub zagubionego bagażu przez obsługę pojazdu na bilecie pasażera lub w odrębnym dokumencie oraz załączenie deklaracji wartości bagażu, jeżeli taka została złożona.
20. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera elementów wskazanych w ust 2-4 powyżej, Przewoźnik wezwie składającego reklamację do uzupełnienia reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania wezwania.
21. Biuro Obsługi Klienta Przewoźnika rozpatrzy skargę w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, następnie skarżący zostanie powiadomiony o jej rozpatrzeniu zgodnie z trybem jej wniesienia.
22. Pozytywnie rozpatrzone reklamacje dotyczące zwrotów kosztów będą realizowane przez dział księgowości w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Klienta decyzji.
23. Warunki składania i szczegółowy tryb rozpatrywania reklamacji regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.